หมวดวิศวกรรม/เทคโนโลยียานยนต์ > ห้องซ่อมรถยนต์

DTC Reference

(1/2) > >>

Auto Man:
   DTC Reference   
--------------------------------------------------------------------------------
Table 1: DTC Descriptions.
Trouble Code  Description 
P0001 Fuel Volume Regulator Control 
P0002 Fuel Volume Regulator control circuit Range/Performance
P0003 Fuel Volume Regulator control circuit low
P0004 Fuel Volume Regulator control circuit high
P0005 Fuel Shutoff Valve control circuit/Open
P0006 Fuel Shutoff Valve control circuit low
P0007 Fuel Shutoff Valve control circuit high
P0008 Engine Position System Performance (Bank 1)
P0009 Engine Position System Performance (Bank 2)
P0010 A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 1)
P0011 A Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
P0012 A Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 1)
P0013 B Camshaft Position - Actuator Circuit (Bank 1)
P0014 B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
P0015 B Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 1)
P0016 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor A)
P0017 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor B)
P0018 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor A)
P0019 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor B)
P0020 A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 2)
P0021 A Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2)
P0022 A Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 2)
P0023 B Camshaft Position - Actuator Circuit (Bank 2)
P0024 B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2)
P0025 B Camshaft Position - Timing Over-Retarded (Bank 2)
P0026 Intake Valve Control Solenoid CircuitRange/Performance (Bank 1)
P0027 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1)
P0028 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0029 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0030 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1)
P0031 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
P0032 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
P0033 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit
P0034 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low
P0035 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit High
P0036 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2)
P0037 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2)
P0038 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2) 
P0039 Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance
P0040 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/ Bank 2 Sensor 1
P0041 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/ Bank 2 Sensor 2
P0042 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 3)
P0043 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 3)
P0044 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 3)
P0045 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit/Open
P0046 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance
P0047 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low
P0048 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High
P0049 Turbo/Super Charger Turbine Overspeed 
P0050 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1)
P0051 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)
P0052 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 1)
P0053 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 1)
P0054 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 2)
P0055 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 3)
P0056 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 2)
P0057 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 2)
P0058 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 2)
P0059 HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 1)
P0060 HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 2)
P0061 HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 3)
P0062 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 3)
P0063 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 3)
P0064 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 3)
P0065 Air Assisted Injector Control Range/Performance
P0066 Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low
P0067 Air Assisted Injector Control Circuit High
P0068 MAP/MAF Throttle Position Correlation
P0069 Manifold Absolute Pressure Barometric Pressure Correlation
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit 
P0071 Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance
P0072 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low
P0073 Ambient Air Temperature Sensor Circuit High
P0074 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0075 Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1)
P0076 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1)
P0077 Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1)
P0078 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1)
P0079 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1)
P0080 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1)
P0081 Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2)
P0082 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2)
P0083 Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 2)
P0084 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2)
P0085 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2)
P0086 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 2)
P0087 Fuel Rail/System Pressure - Too Low
P0088 Fuel Rail/System Pressure - Too High
P0089 Fuel Pressure Regulator 1 Performance
P0090 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit
P0091 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low
P0092 Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit High
P0093 Fuel System Leak Detected Large Leak
P0094 Fuel System Leak Detected Small Leak
P0095 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit
P0096 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Range/Performance
P0097 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Low
P0098 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High
P0099 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit Intermittent/Erratic
P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit
P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance
P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input
P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent
P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit
P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance
P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input
P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
P0110 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit
P0111 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Range/Performance
P0112 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Low
P0113 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit High
P0114 Intake Air Temperature Sensor 1 Circuit Intermittent
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit 
P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance
P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High
P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent
P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit
P0121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance
P0122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low
P0123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit High
P0124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent
P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation
P0127 Intake Air Temperature Too High 
P0128 Coolant Thermostat (Coolant Temperature Below Thermostat Regulating Temperature)
P0129 Barometric Pressure Too Low 
P0130 O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1)
P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)
P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
P0135 O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 1)
P0136 O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 2)
P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)
P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)
P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
P0141 O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2)
P0142 O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 3)
P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)
P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)
P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)
P0147 O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 3)
P0148 Fuel Delivery Error 
P0149 Fuel Timing Error
P0150 O2 Sensor Circuit (Bank 2 Sensor 1)
P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)
P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)
P0155 O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 1)
P0156 O2 Sensor Circuit (Bank 2 Sensor 2)
P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)
P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)
P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)
P0161 O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 2)
P0162 O2 Sensor Circuit (Bank 2 Sensor 3)
P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)
P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)
P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)
P0167 O2 Sensor Heater Circuit (Bank 2 Sensor 3) 
P0168 Fuel Temperature Too High
P0169 Incorrect Fuel Composition
P0170 Fuel Trim (Bank 1)
P0171 System Too Lean (Bank 1)
P0172 System Too Rich (Bank 1)
P0173 Fuel Trim (Bank 2)
P0174 System Too Lean (Bank 2)
P0175 System Too Rich (Bank 2)
P0176 Fuel Composition Sensor Circuit
P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance
P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low
P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High
P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit
P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low
P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High
P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit
P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance
P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low
P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High
P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent
P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit
P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low
P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High
P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0195 Engine Oil Temperature Sensor
P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low
P0198 Engine Oil Temperature Sensor High
P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent

Auto Man:
P0200 Injector Circuit/Open
P0201 Injector Circuit/Open Cylinder 1
P0202 Injector Circuit/Open Cylinder 2
P0203 Injector Circuit/Open Cylinder 3
P0204 Injector Circuit/Open Cylinder 4
P0205 Injector Circuit/Open Cylinder 5
P0206 Injector Circuit/Open Cylinder 6
P0207 Injector Circuit/Open Cylinder 7
P0208 Injector Circuit/Open Cylinder 8
P0209 Injector Circuit/Open Cylinder 9
P0210 Injector Circuit/Open Cylinder 10
P0211 Injector Circuit/Open Cylinder 11
P0212 Injector Circuit/Open Cylinder 12
P0213 Cold Start Injector 1
P0214 Cold Start Injector 2
P0215 Engine Shutoff Solenoid
P0216 Injector/Injection Timing Control Circuit
P0217 Engine Coolant Over Temperature Condition
P0218 Transmission Fluid Over Temperature Condition
P0219 Engine Overspeed Condition
P0220 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit
P0221 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance
P0222 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Low
P0223 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit High
P0224 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent
P0225 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit
P0226 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance
P0227 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Low
P0228 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit High
P0229 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
P0230 Fuel Pump Primary Circuit
P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low
P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High
P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent
P0234 Turbo/Super Charger Overboost Condition
P0235 Turbo/Super Charger Boost Sensor A Circuit
P0236 Turbo/Super Charger Boost Sensor A Circuit Range/Performance
P0237 Turbo/Super Charger Boost Sensor A Circuit Low
P0238 Turbo/Super Charger Boost Sensor A Circuit High
P0239 Turbo/Super Charger Boost Sensor B Circuit
P0240 Turbo/Super Charger Boost Sensor B Circuit Range/Performance
P0241 Turbo/Super Charger Boost Sensor B Circuit Low
P0242 Turbo/Super Charger Boost Sensor B Circuit High
P0243 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid A
P0244 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid A Range/Performance
P0245 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid A Low
P0246 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid A High
P0247 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid B 
P0248 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid B Range/Performance
P0249 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid B Low
P0250 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid B High
P0251 Injection Pump Fuel Metering Control A (Cam/Rotor/Injector)
P0252 Injection Pump Fuel Metering Control A Range/Performance (Cam/Rotor/Injector) 
P0253 Injection Pump Fuel Metering Control A Low (Cam/Rotor/Injector)
P0254 Injection Pump Fuel Metering Control A High (Cam/Rotor/Injector)
P0255 Injection Pump Fuel Metering Control A Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0256 Injection Pump Fuel Metering Control B (Cam/Rotor/Injector)
P0257 Injection Pump Fuel Metering Control B Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)
P0258 Injection Pump Fuel Metering Control B Low (Cam/Rotor/Injector)
P0259 Injection Pump Fuel Metering Control B High (Cam/Rotor/Injector)
P0260 Injection Pump Fuel Metering Control B Intermittent (Cam/Rotor/Injector)
P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low
P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High
P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance
P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low
P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High
P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance
P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low
P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High
P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance
P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low
P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High
P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance
P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low
P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High
P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance
P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low
P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High
P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance
P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low
P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High
P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance
P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low
P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High
P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance
P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low
P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High
P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance
P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low
P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High
P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance
P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low
P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High
P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance
P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low
P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High
P0296 Cylinder 12 Contribution/Balance
P0297 Vehicle Overspeed Condition
P0298 Engine Oil Over Temperature
P0299 Turbo/Super Charger Underboost
P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
P0305 Cylinder 5 Misfire Detected
P0306 Cylinder 6 Misfire Detected
P0307 Cylinder 7 Misfire Detected
P0308 Cylinder 8 Misfire Detected
P0309 Cylinder 9 Misfire Detected
P0310 Cylinder 10 Misfire Detected
P0311 Cylinder 11 Misfire Detected
P0312 Cylinder 12 Misfire Detected
P0313 Misfire Detected with Low Fuel
P0314 Single Cylinder Misfire (Cylinder not Specified)
P0315 Crankshaft Position System Variation Not Learned
P0316 Engine Misfire Detected on Startup (First 1000 Revolutions)
P0317 Rough Road Hardware Not Present
P0318 Rough Road Sensor A Signal Circuit
P0319 Rough Road Sensor B 
P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit
P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal
P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0324 Knock Control System Error
P0325 Knock Sensor 1 Circuit (Bank 1 or Single Sensor)
P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low (Bank 1 or Single Sensor)
P0328 Knock Sensor 1 Circuit High (Bank 1 or Single Sensor)
P0329 Knock Sensor 1 Circuit Input Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
P0330 Knock Sensor 2 Circuit (Bank 2)
P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low (Bank 2)
P0333 Knock Sensor 2 Circuit High (Bank 2)
P0334 Knock Sensor 2 Circuit Input Intermittent (Bank 2)
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit
P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance
P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low
P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High
P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent
P0340 Camshaft Position Sensor A Circuit (Bank 1 or Single Sensor)
P0341 Camshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor) 
P0342 Camshaft Position Sensor A Circuit Low (Bank 1 or Single Sensor)
P0343 Camshaft Position Sensor A Circuit High (Bank 1 or Single Sensor)
P0344 Camshaft Position Sensor A Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)
P0345 Camshaft Position Sensor A Circuit (Bank 2)
P0346 Camshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0347 Camshaft Position Sensor A Circuit Low (Bank 2) 
P0348 Camshaft Position Sensor A Circuit High (Bank 2)
P0349 Camshaft Position Sensor A Circuit Intermittent (Bank 2)
P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit
P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit
P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit
P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit
P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit
P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit
P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit
P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit
P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit 
P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit
P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit
P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit
P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit
P0363 Misfire Detected Fuelling Disabled 
P0364 Reserved by SAE
P0365 Camshaft Position Sensor B Circuit (Bank 1)
P0366 Camshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance (Bank 1)
P0367 Camshaft Position Sensor B Circuit Low (Bank 1)
P0368 Camshaft Position Sensor B Circuit High (Bank 1)
P0369 Camshaft Position Sensor B Circuit Intermittent (Bank 1)
P0370 Timing Reference High Resolution Signal A
P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses
P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses
P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses
P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulse
P0375 Timing Reference High Resolution Signal B
P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses
P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses
P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses
P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses
P0380 Glow Plug/Heater Circuit A
P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit
P0382 Glow Plug/Heater Circuit B
P0383 Reserved by SAE
P0384 Reserved by SAE
P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit
P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance
P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low
P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High
P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent
P0390 Camshaft Position Sensor B Circuit (Bank 2)
P0391 Camshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance (Bank 2)
P0392 Camshaft Position Sensor B Circuit Low (Bank 2)
P0393 Camshaft Position Sensor B Circuit High (Bank 2)
P0394 Camshaft Position Sensor B Circuit Intermittent (Bank 2)

Auto Man:
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow 
P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected
P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected
P0403 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit
P0404 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Range/Performance
P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low
P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High
P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low
P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High
P0409 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit
P0410 Secondary Air Injection System
P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected
P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit
P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open 
P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted
P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit
P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open
P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted
P0418 Secondary Air Injection System Control A Circuit
P0419 Secondary Air Injection System Control B Circuit
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)
P0425 Catalyst Temperature Sensor (Bank 1)
P0426 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 1)
P0427 Catalyst Temperature Sensor Low (Bank 1)
P0428 Catalyst Temperature Sensor High (Bank 1)
P0429 Catalyst Heater Control Circuit (Bank 1)
P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)
P0435 Catalyst Temperature Sensor (Bank 2)
P0436 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 2)
P0437 Catalyst Temperature Sensor Low (Bank 2)
P0438 Catalyst Temperature Sensor High (Bank 2)
P0439 Catalyst Heater Control Circuit (Bank 2)
P0440 Evaporative Emission System
P0441 Evaporative Emission System Incorrect Purge Flow
P0442 Evaporative Emission System Leak Detected (small leak)
P0443 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit
P0444 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Open 
P0445 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Shorted
P0446 Evaporative Emission System Vent Control Circuit
P0447 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Open
P0448 Evaporative Emission System Vent Control Circuit Shorted
P0449 Evaporative Emission System Vent Valve/Solenoid Circuit
P0450 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch
P0451 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Range/Performance
P0452 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Low
P0453 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch High
P0454 Evaporative Emission System Pressure Sensor/Switch Intermittent
P0455 Evaporative Emission System Leak Detected (large leak)
P0456 Evaporative Emission System Leak Detected (very small leak)
P0457 Evaporative Emission System Leak Detected (fuel cap loose/off)
P0458 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Low
P0459 Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit High
P0460 Fuel Level Sensor A Circuit 
P0461 Fuel Level Sensor A Circuit Range/Performance
P0462 Fuel Level Sensor A Circuit Low 
P0463 Fuel Level Sensor A Circuit High
P0464 Fuel Level Sensor A Circuit Intermittent
P0465 EVAP Purge Flow Sensor Circuit
P0466 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0467 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Low
P0468 EVAP Purge Flow Sensor Circuit High
P0469 EVAP Purge Flow Sensor Circuit Intermittent
P0470 Exhaust Pressure Sensor
P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance
P0472 Exhaust Pressure Sensor Low
P0473 Exhaust Pressure Sensor High
P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent
P0475 Exhaust Pressure Control Valve
P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance
P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low
P0478 Exhaust Pressure Control Valve High
P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent
P0480 Fan 1 Control Circuit
P0481 Fan 2 Control Circuit
P0482 Fan 3 Control Circuit
P0483 Fan Rationality Check
P0484 Fan Circuit Over Current
P0485 Fan Power/Ground Circuit
P0486 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit
P0487 Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Circuit
P0488 Exhaust Gas Recirculation Throttle Position Control Range/Performance
P0489 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Low
P0490 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit High
P0491 Secondary Air Injection System (Bank 1)
P0492 Secondary Air Injection System (Bank 2)
P0493 Fan Overspeed 
P0494 Fan Speed Low
P0495 Fan Speed High
P0496 Evaporative Emission System High Purge Flow
P0497 Evaporative Emission System Low Purge Flow
P0498 Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit Low
P0499 Evaporative Emission System Vent Valve Control Circuit High
P0500 Vehicle Speed Sensor A
P0501 Vehicle Speed Sensor A Range/Performance
P0502 Vehicle Speed Sensor A Circuit Low Input
P0503 Vehicle Speed Sensor A Intermittent/Erratic/High
P0504 Brake Switch A/B Correlation
P0505 Idle Air Control System
P0506 Idle Air Control System RPM Lower Than Expected
P0507 Idle Air Control System RPM Higher Than Expected
P0508 Idle Air Control System Circuit Low
P0509 Idle Air Control System Circuit High
P0510 Closed Throttle Position Switch
P0511 Idle Air Control Circuit
P0512 Starter Request Circuit
P0513 Incorrect Immobilizer Key
P0514 Battery Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0515 Battery Temperature Sensor Circuit
P0516 Battery Temperature Sensor Circuit Low
P0517 Battery Temperature Sensor Circuit High
P0518 Idle Air Control Circuit Intermittent
P0519 Idle Air Control System Performance
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit
P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Range/Performance 
P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Low Voltage
P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch High Voltage
P0524 Engine Oil Pressure Too Low
P0525 Cruise Control Servo Control Circuit Range/Performance
P0526 Fan Speed Sensor Circuit
P0527 Fan Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0528 Fan Speed Sensor Circuit No Signal
P0529 Fan Speed Sensor Circuit Intermittent
P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit
P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit Range/Performance
P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit Low
P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit High
P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss
P0535 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit
P0536 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0537 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Low
P0538 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit High
P0539 A/C Evaporator Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0540 Intake Air Heater A Circuit
P0541 Intake Air Heater A Circuit Low
P0542 Intake Air Heater A Circuit High
P0543 Intake Air Heater A Circuit Open
P0544 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1)
P0545 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)
P0546 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High (Bank 1 Sensor 1)
P0547 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 2 Sensor 1)
P0548 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)
P0549 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High (Bank 2 Sensor 1)
P0550 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit
P0551 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P0552 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Low Input
P0553 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit High Input
P0554 Power Steering Pressure Sensor/Switch Circuit Intermittent
P0555 Brake Booster Pressure Sensor Circuit 
P0556 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P0557 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Low Input
P0558 Brake Booster Pressure Sensor Circuit High Input
P0559 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0560 System Voltage
P0561 System Voltage Unstable
P0562 System Voltage Low
P0563 System Voltage High
P0564 Cruise Control Multi-Function Input A Circuit
P0565 Cruise Control On Signal
P0566 Cruise Control Off Signal
P0567 Cruise Control Resume Signal
P0568 Cruise Control Set Signal
P0569 Cruise Control Coast Signal
P0570 Cruise Control Accelerate Signal
P0571 Brake Switch A Circuit
P0572 Brake Switch A Circuit Low
P0573 Brake Switch A Circuit High
P0574 Cruise Control System - Vehicle Speed Too High
P0575 Cruise Control Input Circuit
P0576 Cruise Control Input Circuit Low
P0577 Cruise Control Input Circuit High
P0578 Cruise Control Multi-Function Input A Circuit Stuck
P0579 Cruise Control Multi-Function Input A Circuit Range/Performance
P0580 Cruise Control Multi-Function Input A Circuit Low
P0581 Cruise Control Multi-Function Input A Circuit High
P0582 Cruise Control Vacuum Control Circuit/Open
P0583 Cruise Control Vacuum Control Circuit Low
P0584 Cruise Control Vacuum Control Circuit High
P0585 Cruise Control Multi-Function Input A/B Correlation
P0586 Cruise Control Vent Control Circuit/Open
P0587 Cruise Control Vent Control Circuit Low
P0588 Cruise Control Vent Control Circuit High
P0589 Cruise Control Multi-Function Input B Circuit
P0590 Cruise Control Multi-Function Input B Circuit Stuck
P0591 Cruise Control Multi-Function Input B Circuit Range/Performance
P0592 Cruise Control Multi-Function Input B Circuit Low
P0593 Cruise Control Multi-Function Input B Circuit High
P0594 Cruise Control Servo Control Circuit/Open
P0595 Cruise Control Servo Control Circuit Low
P0596 Cruise Control Servo Control Circuit High
P0597 Thermostat Heater Control Circuit/Open
P0598 Thermostat Heater Control Circuit Low
P0599 Thermostat Heater Control Circuit High

Auto Man:
P0600 Serial Communication Link
P0601 Internal Control Module Memory Check Sum Error
P0602 Control Module Programming Error
P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error 
P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error
P0605 Internal Contro6Only Memory (ROM) Error (Module Identification Defined by ISO/15031-2/SAE J1930)
P0606 ECM/PCM Processor
P0607 Control Module Performance
P0608 Control Module VSS Output A
P0609 Control Module VSS Output B
P0610 Control Module Vehicle Options Error
P0611 Fuel Injector Control Module Performance
P0612 Fuel Injector Control Module Relay Control 
P0613 TCM Processor
P0614 ECM / TCM Incompatible
P0615 Starter Relay Circuit
P0616 Starter Relay Circuit Low
P0617 Starter Relay Circuit High
P0618 Alternative Fuel Control Module KAM Error
P0619 Alternative Fuel Control Module RAM/ROM Error
P0620 Generator Control Circuit
P0621 Generator Lamp/L Terminal Circuit
P0622 Generator Field/F Terminal Circuit
P0623 Generator Lamp Control Circuit
P0624 Fuel Cap Lamp Control Circuit
P0625 Generator Field/F Terminal Circuit Low
P0626 Generator Field/F Terminal Circuit High
P0627 Fuel Pump A Control Circuit /Open
P0628 Fuel Pump A Control Circuit Low
P0629 Fuel Pump A Control Circuit High
P0630 VIN Not Programmed or Incompatible ECM/PCM
P0631 VIN Not Programmed or Incompatible TCM
P0632 Odometer Not Programmed ECM/PCM
P0633 Immobilizer Key Not Programmed ECM/PCM
P0634 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Too High
P0635 Power Steering Control Circuit
P0636 Power Steering Control Circuit Low
P0637 Power Steering Control Circuit High
P0638 Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 1)
P0639 Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 2)
P0640 Intake Air Heater Control Circuit
P0641 Sensor Reference Voltage A Circuit/Open
P0642 Sensor Reference Voltage A Circuit Low
P0643 Sensor Reference Voltage A Circuit High
P0644 Driver Display Serial Communication Circuit
P0645 A/C Clutch Relay Control Circuit
P0646 A/C Clutch Relay Control Circuit Low
P0647 A/C Clutch Relay Control Circuit High
P0648 Immobilizer Lamp Control Circuit
P0649 Speed Control Lamp Control Circuit
P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit
P0651 Sensor Reference Voltage B Circuit/Open
P0652 Sensor Reference Voltage B Circuit Low
P0653 Sensor Reference Voltage B Circuit High
P0654 Engine RPM Output Circuit
P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit
P0656 Fuel Level Output Circuit
P0657 Actuator Supply Voltage Circuit/Open
P0658 Actuator Supply Voltage Circuit Low
P0659 Actuator Supply Voltage Circuit High
P0660 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open (Bank 1)
P0661 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low (Bank 1)
P0662 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High (Bank 1)
P0663 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit/Open (Bank 2)
P0664 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit Low (Bank 2)
P0665 Intake Manifold Tuning Valve Control Circuit High (Bank 2)
P0666 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit
P0667 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Range/Performance
P0668 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit Low
P0669 PCM/ECM/TCM Internal Temperature Sensor Circuit High
P0670 Glow Plug Module Control Circuit
P0671 Cylinder 1 Glow Plug Circuit
P0672 Cylinder 2 Glow Plug Circuit
P0673 Cylinder 3 Glow Plug Circuit
P0674 Cylinder 4 Glow Plug Circuit
P0675 Cylinder 5 Glow Plug Circuit
P0676 Cylinder 6 Glow Plug Circuit
P0677 Cylinder 7 Glow Plug Circuit
P0678 Cylinder 8 Glow Plug Circuit
P0679 Reserved by SAE for future glow plug 9
P0680 Reserved by SAE for future glow plug 10
P0681 Reserved by SAE for future glow plug 11
P0682 Reserved by SAE for future glow plug 12
P0683 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit
P0684 Glow Plug Control Module to PCM Communication Circuit Range/Performance
P0685 ECM/PCM Power Relay Control Circuit /Open
P0686 ECM/PCM Power Relay Control Circuit Low
P0687 ECM/PCM Power Relay Control Circuit High
P0688 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit /Open
P0689 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Low
P0690 ECM/PCM Power Relay Sense Circuit High
P0691 Fan 1 Control Circuit Low
P0692 Fan 1 Control Circuit High
P0693 Fan 2 Control Circuit Low
P0694 Fan 2 Control Circuit High
P0695 Fan 3 Control Circuit Low
P0696 Fan 3 Control Circuit High
P0697 Sensor Reference Voltage C Circuit/Open
P0698 Sensor Reference Voltage C Circuit Low
P0699 Sensor Reference Voltage C Circuit High
P0700 Transmission Control System (MIL Request)
P0701 Transmission Control System Range/Performance
P0702 Transmission Control System Electrical
P0703 Brake Switch B Circuit
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0705 Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input)
P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low
P0708 Transmission Range Sensor Circuit High
P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit
P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Range/Performance
P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Low
P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit High
P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor A Circuit Intermittent
P0715 Input/Turbine Speed Sensor A Circuit
P0716 Input/Turbine Speed Sensor A Circuit Range/Performance
P0717 Input/Turbine Speed Sensor A Circuit No Signal
P0718 Input/Turbine Speed Sensor A Circuit Intermittent
P0719 Brake Switch B Circuit Low
P0720 Output Speed Sensor Circuit
P0721 Output Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0722 Output Speed Sensor Circuit No Signal
P0723 Output Speed Sensor Circuit Intermittent
P0724 Brake Switch B Circuit High
P0725 Engine Speed Input Circuit
P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0729 Gear 6 Incorrect Ratio
P0730 Incorrect Gear Ratio
P0731 Gear 1 Incorrect Ratio
P0732 Gear 2 Incorrect Ratio
P0733 Gear 3 Incorrect Ratio
P0734 Gear 4 Incorrect Ratio
P0735 Gear 5 Incorrect Ratio
P0736 Reverse Incorrect Ratio
P0737 TCM Engine Speed Output Circuit
P0738 TCM Engine Speed Output Circuit Low
P0739 TCM Engine Speed Output Circuit High
P0740 Torque Converter Clutch Circuit/Open
P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
P0745 Pressure Control Solenoid A
P0746 Pressure Control Solenoid A Performance or Stuck Off
P0747 Pressure Control Solenoid A Stuck On
P0748 Pressure Control Solenoid A Electrical
P0749 Pressure Control Solenoid A Intermittent
P0750 Shift Solenoid A
P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off
P0752 Shift Solenoid A Stuck On
P0753 Shift Solenoid A Electrical
P0754 Shift Solenoid A Intermittent
P0755 Shift Solenoid B
P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off
P0757 Shift Solenoid B Stuck On
P0758 Shift Solenoid B Electrical
P0759 Shift Solenoid B Intermittent
P0760 Shift Solenoid C
P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
P0762 Shift Solenoid C Stuck On
P0763 Shift Solenoid C Electrical
P0764 Shift Solenoid C Intermittent
P0765 Shift Solenoid D
P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
P0767 Shift Solenoid D Stuck On
P0768 Shift Solenoid D Electrical
P0769 Shift Solenoid D Intermittent
P0770 Shift Solenoid E
P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
P0772 Shift Solenoid E Stuck On
P0773 Shift Solenoid E Electrical
P0774 Shift Solenoid E Intermittent
P0775 Pressure Control Solenoid B
P0776 Pressure Control Solenoid B Performance or Stuck off
P0777 Pressure Control Solenoid B Stuck On
P0778 Pressure Control Solenoid B Electrical
P0779 Pressure Control Solenoid B Intermittent
P0780 Shift Error
P0781 1-2 Shift
P0782 2-3 Shift
P0783 3-4 Shift
P0784 4-5 Shift
P0785 Shift/Timing Solenoid
P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance
P0787 Shift/Timing Solenoid Low
P0788 Shift/Timing Solenoid High
P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent
P0790 Normal/Performance Switch Circuit
P0791 Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit
P0792 Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit Range/Performance
P0793 Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit No Signal
P0794 Intermediate Shaft Speed Sensor A Circuit Intermittent
P0795 Pressure Control Solenoid C
P0796 Pressure Control Solenoid C Performance or Stuck off
P0797 Pressure Control Solenoid C Stuck On
P0798 Pressure Control Solenoid C Electrical
P0799 Pressure Control Solenoid C Intermittent

Auto Man:
P0800 Transfer Case Control System (MIL Request)
P0801 Reverse Inhibit Control Circuit
P0802 Transmission Control System MIL Request Circuit/Open
P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit
P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit
P0805 Clutch Position Sensor Circuit
P0806 Clutch Position Sensor Circuit Range/Performance
P0807 Clutch Position Sensor Circuit Low
P0808 Clutch Position Sensor Circuit High
P0809 Clutch Position Sensor Circuit Intermittent
P0810 Clutch Position Control Error
P0811 Excessive Clutch Slippage
P0812 Reverse Input Circuit
P0813 Reverse Output Circuit
P0814 Transmission Range Display Circuit
P0815 Upshift Switch Circuit
P0816 Downshift Switch Circuit
P0817 Starter Disable Circuit
P0818 Driveline Disconnect Switch Input Circuit
P0819 Up and Down Shift Switch to Transmission Range Correlation
P0820 Gear Lever X-Y Position Sensor Circuit
P0821 Gear Lever X Position Circuit
P0822 Gear Lever Y Position Circuit
P0823 Gear Lever X Position Circuit Intermittent
P0824 Gear Lever Y Position Circuit Intermittent
P0825 Gear Lever Push-Pull Switch (Shift Anticipate)
P0826 Up and Down Shift Switch Circuit
P0827 Up and Down Shift Switch Circuit Low
P0828 Up and Down Shift Switch Circuit High
P0829 5-6 Shift
P0830 Clutch Pedal Switch A Circuit
P0831 Clutch Pedal Switch A Circuit Low
P0832 Clutch Pedal Switch A Circuit High
P0833 Clutch Pedal Switch B Circuit
P0834 Clutch Pedal Switch B Circuit Low
P0835 Clutch Pedal Switch B Circuit High
P0836 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit
P0837 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Range/Performance
P0838 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit Low
P0839 Four Wheel Drive (4WD) Switch Circuit High
P0840 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit
P0841 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Range/Performance
P0842 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Low
P0843 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit High
P0844 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch A Circuit Intermittent
P0845 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit
P0846 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Range/Performance
P0847 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Low
P0848 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit High
P0849 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch B Circuit Intermittent
P0850 Park/Neutral Switch Input Circuit
P0851 Park/Neutral Switch Input Circuit Low
P0852 Park/Neutral Switch Input Circuit High
P0853 Drive Switch Input Circuit
P0854 Drive Switch Input Circuit Low
P0855 Drive Switch Input Circuit High
P0856 Traction Control Input Signal
P0857 Traction Control Input Signal Range/Performance
P0858 Traction Control Input Signal Low
P0859 Traction Control Input Signal High
P0860 Gear Shift Module Communication Circuit
P0861 Gear Shift Module Communication Circuit Low
P0862 Gear Shift Module Communication Circuit High
P0863 TCM Communication Circuit
P0864 TCM Communication Circuit Range/Performance
P0865 TCM Communication Circuit Low
P0866 TCM Communication Circuit High
P0867 Transmission Fluid Pressure
P0868 Transmission Fluid Pressure Low
P0869 Transmission Fluid Pressure High
P0870 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit
P0871 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Range/Performance
P0872 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Low
P0873 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit High
P0874 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch C Circuit Intermittent
P0875 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit
P0876 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Range/Performance
P0877 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Low
P0878 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit High
P0879 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch D Circuit Intermittent
P0880 TCM Power Input Signal
P0881 TCM Power Input Signal Range/Performance
P0882 TCM Power Input Signal Low
P0883 TCM Power Input Signal High
P0884 TCM Power Input Signal Intermittent
P0885 TCM Power Relay Control Circuit/Open
P0886 TCM Power Relay Control Circuit Low
P0887 TCM Power Relay Control Circuit High
P0888 TCM Power Relay Sense Circuit
P0889 TCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance
P0890 TCM Power Relay Sense Circuit Low
P0891 TCM Power Relay Sense Circuit High
P0892 TCM Power Relay Sense Circuit Intermittent
P0893 Multiple Gears Engaged
P0894 Transmission Component Slipping
P0895 Shift Time Too Short
P0896 Shift Time Too Long
P0897 Transmission Fluid Deteriorated
P0898 Transmission Control System MIL Request Circuit Low
P0899 Transmission Control System MIL Request Circuit High
P0900 Clutch Actuator Circuit/Open
P0901 Clutch Actuator Circuit Range/Performance
P0902 Clutch Actuator Circuit Low
P0903 Clutch Actuator Circuit High
P0904 Gate Select Position Circuit
P0905 Gate Select Position Circuit Range/Performance
P0906 Gate Select Position Circuit Low
P0907 Gate Select Position Circuit High
P0908 Gate Select Position Circuit Intermittent
P0909 Gate Select Control Error
P0910 Gate Select Actuator Circuit/Open
P0911 Gate Select Actuator Circuit Range/Performance
P0912 Gate Select Actuator Circuit Low
P0913 Gate Select Actuator Circuit High
P0914 Gear Shift Position Circuit
P0915 Gear Shift Position Circuit Range/Performance
P0916 Gear Shift Position Circuit Low
P0917 Gear Shift Position Circuit High
P0918 Gear Shift Position Circuit Intermittent
P0919 Gear Shift Position Control Error
P0920 Gear Shift Forward Actuator Circuit/Open
P0921 Gear Shift Forward Actuator Circuit Range/Performance
P0922 Gear Shift Forward Actuator Circuit Low
P0923 Gear Shift Forward Actuator Circuit High
P0924 Gear Shift Reverse Actuator Circuit/Open
P0925 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Range/Performance
P0926 Gear Shift Reverse Actuator Circuit Low
P0927 Gear Shift Reverse Actuator Circuit High 
P0928 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit/Open
P0929 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Range/Performance
P0930 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit Low
P0931 Gear Shift Lock Solenoid Control Circuit High
P0932 Hydraulic Pressure Sensor Circuit 
P0933 Hydraulic Pressure Sensor Range/Performance
P0934 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Low
P0935 Hydraulic Pressure Sensor Circuit High
P0936 Hydraulic Pressure Sensor Circuit Intermittent
P0937 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit
P0938 Hydraulic Oil Temperature Sensor Range/Performance
P0939 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Low
P0940 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit High
P0941 Hydraulic Oil Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0942 Hydraulic Pressure Unit 
P0943 Hydraulic Pressure Unit Cycling Period Too Short
P0944 Hydraulic Pressure Unit Loss of Pressure
P0945 Hydraulic Pump Relay Circuit/Open 
P0946 Hydraulic Pump Relay Circuit Range/Performance
P0947 Hydraulic Pump Relay Circuit Low
P0948 Hydraulic Pump Relay Circuit High
P0949 Auto Shift Manual Adaptive Learning Not Complete
P0950 Auto Shift Manual Control Circuit
P0951 Auto Shift Manual Control Circuit Range/Performance
P0952 Auto Shift Manual Control Circuit Low
P0953 Auto Shift Manual Control Circuit High
P0954 Auto Shift Manual Control Circuit Intermittent
P0955 Auto Shift Manual Mode Circuit
P0956 Auto Shift Manual Mode Circuit Range/Performance
P0957 Auto Shift Manual Mode Circuit Low
P0958 Auto Shift Manual Mode Circuit High
P0959 Auto Shift Manual Mode Circuit Intermittent
P0960 Pressure Control Solenoid A Control Circuit/Open
P0961 Pressure Control Solenoid A Control Circuit Range/Performance
P0962 Pressure Control Solenoid A Control Circuit Low
P0963 Pressure Control Solenoid A Control Circuit High
P0964 Pressure Control Solenoid B Control Circuit/Open
P0965 Pressure Control Solenoid B Control Circuit Range/Performance
P0966 Pressure Control Solenoid B Control Circuit Low
P0967 Pressure Control Solenoid B Control Circuit High
P0968 Pressure Control Solenoid C Control Circuit/Open
P0969 Pressure Control Solenoid C Control Circuit Range/Performance
P0970 Pressure Control Solenoid C Control Circuit Low
P0971 Pressure Control Solenoid C Control Circuit High
P0972 Shift Solenoid A Control Circuit Range/Performance
P0973 Shift Solenoid A Control Circuit Low
P0974 Shift Solenoid A Control Circuit High
P0975 Shift Solenoid B Control Circuit Range/Performance
P0976 Shift Solenoid B Control Circuit Low
P0977 Shift Solenoid B Control Circuit High
P0978 Shift Solenoid C Control Circuit Range/Performance
P0979 Shift Solenoid C Control Circuit Low
P0980 Shift Solenoid C Control Circuit High
P0981 Shift Solenoid D Control Circuit Range/Performance
P0982 Shift Solenoid D Control Circuit Low
P0983 Shift Solenoid D Control Circuit High
P0984 Shift Solenoid E Control Circuit Range/Performance
P0985 Shift Solenoid E Control Circuit Low
P0986 Shift Solenoid E Control Circuit High
P0987 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit
P0988 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit Range/Performance 
P0989 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit Low
P0990 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit High
P0991 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch E Circuit Intermittent
P0992 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit
P0993 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit Range/Performance
P0994 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit Low
P0995 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit High
P0996 Transmission Fluid Pressure Sensor/Switch F Circuit Intermittent
P0997 Shift Solenoid F Control Circuit Range/Performance
P0998 Shift Solenoid F Control Circuit Low
P0999 Shift Solenoid F Control Circuit High

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ดูเหมือนว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนสมาชิก ต้องการสมัครคลิ๊กที่นี่...
Go to full version